NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN
( HOẶC ĐOẠN TRÍCH)
A. Kết quả cần đạt:
- Học sinh hiểu rõ thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện( hoặc đoạn trích), nhận diện chính xác 1 bài văn nghị luận về tác phẩm truyện(hoặc đoạn trích)
- Nắm vững các yêu cầu đối với 1 bài văn nghị luận về tác phẩm truyện(hoặc đoạn trích) về mặt nội dung và hình thức để có cơ sở tiếp thu và rèn luyện tốt về kiểu bài này ở các tiết sau.
- Tích hợp với các kiểu văn bản nghị luận đã học, các cách trình bày đoạn văn, tích hợp với văn bản Lặng lẽ Sa Pa.
- Rèn kĩ năng nhận diện văn bản, phân tích mẫu, thực hành tổng hợp.Linhkdown tài liệu : http://www.mediafire.com/?99jcf2c9fid68zm

Các chủ đề khác liên quan: